Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 arrangeres lørdag 23. mai kl. 12-14 hos Indias Barn på Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 7. etasje på Tøyen i Oslo. For program og påmelding: post@indiasbarn.no

OBS: Endringer i tid og sted kan skje grunnet koronasituasjonen. 

Endelig saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering: status fremmøtte, status forhåndsstemmer og godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder og referent, 2 protokollunderskrivere & tellekorps

4. Orientering om årsberetning, regnskap og planer fremover

5. Forslag fra faddere eller styret 

6. Valg av styre bestående av: 5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer.

7. Valg av valgkomité bestående av: Komitéleder, 2 komitémedlemmer

8. Avslutning

I henhold til statutter vedtatt av styret i 2013 og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet: 

”Adgang til årsmøtet har alle faddere som kan vise at fadderskapet er betalt, jfr. § 5.1. Ved valg og i ethvert vedtak som gjøres av årsmøtet, har hver fadder én stemme. Fadder som ikke møter har adgang til å avgi forhåndsstemme per post, faks eller lignende. Stemmen sendes daglig leder og må være kommet fram i tide til å bli framlagt senest ved årsmøtets åpning.” (Statutter pkt 7.2) I praksis vil dette bety at daglig leder må ha mottatt forhåndsstemmen per post eller e-post innen klokken 15.00 onsdag 20. mai.

”Forslag fra faddere om saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være forelagt administrasjonen eller styret senest fire uker før årsmøtet. Endelig saksliste sammen med saksdokumenter, herunder valgkomiteens forslag til nytt styre, vil bli lagt ut på Indias Barns hjemmeside senest 14 dager før årsmøtet. ” (Statutter pkt 7.5)

Sak 4. Styrets årsberetning, årsregnskap med noter og planer fremover

Regnskapet er beskrevet i styrets årsberetning, samt i notene. Det blir orientert muntlig om videre planer fremover.

Revisjonsrapporten vil bli lagt ut på Indias Barns hjemmeside så snart den foreligger fra revisor. 

Sak 6. Valg av styre

Hver fadder har rett til å sende inn forslag på styremedlemmer. ”Forslag til styremedlemmer framsettes skriftlig for en valgkomité på tre medlemmer minst fire uker før årsmøtet.” (Statutter pkt 7.7).

Valgkomité

Bjarne Fritjof With (e-post: with.bjarne@gmail.com, mobil: 91364842)

Gøril Søvik

Trine Solheim

Valgkomiteens leder vil presentere forslaget til nytt styre på årsmøtet.

Sak 7. Valg av valgkomité bestående av: Komitéleder, 2 komitémedlemmer (alle velges for 1 år)

Valgkomiteen består av: Komitéleder, 2 komitémedlemmer (alle velges for 1 år).