Generelle salgs- og personvernbetingelser for Indias Barn

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), i eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt i disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, i direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger: Indias Barn, som i det følgende blir benevnt «vi» eller «oss»
Kontaktadresse: Storgata 39, 0182 Oslo
E-post: post@indiasbarn.no
Telefon: 22 11 41 70
Organisasjonsnummer: 970 015 175
Kjøper: Personen som foretar bestillingen og som i det følgende blir benevnt «du, deg, din eller ditt»

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ellers gjelder Lov om angrerett, se nærmere avtalens punkt 10.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Indias Barn tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

5. Prisene

Prisene som er oppgitt i Indias Barns nettbutikk www.indiasbarn.no/nettbutikken inkluderer de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle leveringskostnader (emballasje, frakt, porto, fakturagebyr e.l.) og eventuelle avgifter (merverdi- og miljøavgift e.l.). Opplysninger om de totale kostnadene for kjøpet vil fremkomme før betalingen er foretatt.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

6. Ordrebekreftelse

Indias Barn sender kjøperen en elektronisk ordrebekreftelse (per e-post) etter å ha mottatt bestillingen. Indias Barn anbefaler at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Eventuelle avvik skal meldes til Indias Barn så snart som mulig.

7. Betaling

All betaling på Indias Barns nettbutikk skjer med kredittkort1. Betaling kan foretas med Visa, Mastercard og American Express.
Ved bruk av kort2 vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestillingen i inntil fire (4) dager fra bestillingen. Indias Barn forbeholder seg retten til å kansellere kjøperens bestilling dersom reservasjon ikke kan foretas, og å informere kjøperen om en eventuell kansellering av kjøpet.

8. Levering av varen(e)

Levering av varen(e) fra Indias Barn til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Indias Barn levere varen til deg innen rimelig tid og senest tretti (30) dager etter bestillingen fra kunden. Indias Barn plikter seg til å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9. Risikoen for varen

Indias Barn bærer risikoen for varen inntil de overtas av deg, dvs. inntil du har mottatt varene i henhold til avtalen.
Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, bærer du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett

Angrerettloven (§7) gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder kun for fysiske varer, ikke ideelle gaver, også kalt gaver med mening (se unntak i siste avsnitt).

Angrerett innebærer at du kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Angreretten gjelder dersom du senest innen fjorten (14) dager etter å ha mottatt varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjemaet, gir Indias Barn melding om at du ønsker å bruke angreretten. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må du returnere oss varen(e) sammen med angrerettskjemaet innen rimelig tid, om mulig i originalemballasjen, i samme mengde og stand som du mottok varen(e). Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Mottar du angreskjemaet og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den datoen du mottar angrerettskjemaet og opplysningene. Dersom du ikke mottar angrerettskjemaet sammen med ordrebekreftelsen eller ved levering av varen(e), vil angrefristen utvides til tre (3) måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Indias Barn er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen fjorten (14) dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddelen, eller at varen er stilt til vår rådighet.
Angreretten gjelder ikke gaver med mening, andre varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CD, DVD) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

11. Undersøkelse av varen(e)

Vi anbefaler at du etter å ha mottatt varen(e) undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

12. Reklamasjon ved mangel og feil

Dersom det foreligger feil eller mangel ved varen(e) som ikke skyldes deg eller forhold på din side, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen, gi oss skriftlig melding om at du vil påberope deg feilen/mangelen. Feilen må foreligge i det tidspunktet du mottar varen(e) fra oss. Du kan etter omstendighetene (Forbrukerlovens kapittel 6) kreve retting av feilen og omlevering3, holde kjøpesummen tilbake, kreve prisavslag4, erstatning5 eller at kjøpet heves6.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.
Vi vil sende deg en skriftlig bekreftelse for mottak av alle reklamasjoner og varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting. Vi forplikter oss til å foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde og dersom forsinkelsen ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du etter omstendighetene (Forbrukerlovens kapittel 5) holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse7, heve avtalen8 og kreve erstatning9 fra oss.

Vi vil gi deg informasjon om forsinkelsen så fort vi har kunnskap om den. Du vil også få informasjon om forventet leveringstidspunkt, når leveringen kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Ved forsinkelse må du rette krav til oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Indias Barn eller forhold på selgerens side, kan Indias Barn etter omstendighetene (Forbrukerkjøpslovens kapittel 9) holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen10, kreve avtalen hevet11 samt erstatning12 fra kjøperen. Indias Barn kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer. Indias Barn kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Indias Barn kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling13. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso14, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer15: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 100 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti

Eventuelle garantier som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Indias Barn behandler kun personopplysninger16 kjøperen har oppgitt, og som er nødvendige for å kunne gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen med kjøperen.
Indias Barn forbeholder seg retten til å be om fødselsnummer (11 siffer) for å kunne melde om skattefritak på gaver til frivillige organisasjoner og for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp. Videre forbeholder Indias Barn seg retten til å be om fødselsdato for å kontrollere at sine kunder er over 18 år.
Personopplysningene til kjøpere under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Kjøperen har rett til å reservere seg mot reklame eller informasjon fra Indias Barn ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, ved å krysse av for dette i bestillingsskjemaet.
Kjøperens personopplysninger blir bare utlevert til andre når han/hun har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at Indias Barn skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.
Spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller om sletting og endring av disse kan rettes til:

Indias Barn
Storgata 39
0182 Oslo

17. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i vårt (selgerens) verneting, det vil normalt si i Oslo.

Fotnoter

1 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

2 Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

3 Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

4 Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

5 Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

6 Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

7 Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen innen leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

8 Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

9 Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

10 Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

11 Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

12 Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

13 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

14 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

15 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

16 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.